Nella Della doet er alles aan om klachten te voorkomen, maar als je toch niet helemaal tevreden bent, horen wij dat graag van je.

Er zijn hiervoor de volgende klachtenprocedures:

A. Interne klachtenprocedure
Heb je als ouder een klacht over de kinderopvang, bespreek die dan allereerst met de pedagogisch medewerker van de groep, waar je kindje geplaatst is. Als je er samen niet uitkomt, ga dan met de klacht naar de directie.

Wij hebben in ieder geval een regeling voor de afhandeling van klachten over:
– De overeenkomst tussen Nella Della en een ouder.
– Het gedrag een medewerker van Nella Della jegens een ouder of kind.

Dien de klacht schriftelijk in bij de directie, met een klachtenformulier.

De directie ziet erop toe:
– dat de klacht zorgvuldig wordt onderzocht.
– dat de ouder schriftelijk de redenen van de klacht uitlegt.
– dat de ouder op de hoogte wordt gehouden van de voortgang van de behandeling.
– dat de klacht, rekening houdend met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld.
– dat de klacht, uiterlijk zes weken na indiening, wordt afgehandeld.
– dat in het oordeel staat op welke termijn eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

B. Advies/bemiddeling van Klachtenloket kinderopvang

Als ouders en Nella Della er samen niet uit komen, kunnen zij terecht bij het Klachtenloket kinderopvang (www.klachtenloket-kinderopvang.nl). Deze instantie helpt zowel ouders als kinderopvangorganisaties bij een klacht of conflict. Het Klachtenloket kan hierbij adviseren en/of bemiddelen.

C. Externe klachtenprocedure

We streven naar een open relatie met de ouders, waarbinnen problemen en klachten besproken kunnen worden. Als het niettemin gebeurt dat de ouders en de leiding van Nella Della er door de interne klachtenprocedure en het Klachtenloket niet samen uitkomen, dan is er voor ouder en voor de oudercommissie nog de mogelijkheid van een externe klachtencommissie. Dat is Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, zie: https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen/

Ook bereikbaar op: 070 – 310 53 10 (werkdagen 9.00 – 17.00 uur).