Ouders

Als BSO Nella Della zijn wij verplicht ons beleid te handhaven en ouders tijdig, regelmatig en duidelijk te informeren over hoe wij dit beleid vormgeven. Afspraken die gemaakt zijn met de oudercommissie zijn hierin leidend.

Wil je als ouder actief betrokken zijn bij de opvang? Dit kan bijvoorbeeld door deelname aan de oudercommissie, geven van workshops, een activiteit doen of iets over je beroep vertellen. Je inbreng is welkom.

Huisregels

Wij hebben regels voor kinderen, de pedagogisch medewerkers en de ouders. Deze staan vastgelegd in onze protocollen en werkinstructies. De huisregels voor ouders vind je in ons informatieboekje. De huisregels dienen voor de veiligheid en het welbevinden van de kinderen.

Als we ons allemaal aan de regels houden, hebben wij met elkaar een fijne en veilige opvang.

Klachtregeling

BSO Nella Della doet er alles aan om klachten te voorkomen, maar als je toch niet helemaal tevreden bent, horen wij dat graag van je.

Er zijn hiervoor de volgende klachtenprocedures:

A. Interne klachtenprocedure
Heb je als ouder een klacht over de opvang, bespreek die dan allereerst met de pedagogisch medewerker van de groep, waar je kindje geplaatst is. Als je er samen niet uitkomt, ga dan met de klacht naar de directie.

Wij hebben in ieder geval een regeling voor de afhandeling van klachten over:
– De overeenkomst tussen BSO Nella Della en een ouder.
– Het gedrag een medewerker van BSO Nella Della jegens een ouder of kind.

Dien de klacht schriftelijk in bij de directie met een klachtenformulier.

De directie ziet erop toe:
– dat de klacht zorgvuldig wordt onderzocht.
– dat de ouder schriftelijk de redenen van de klacht uitlegt.
– dat de ouder op de hoogte wordt gehouden van de voortgang van de behandeling.
– dat de klacht, rekening houdend met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld.
– dat de klacht, uiterlijk zes weken na indiening, wordt afgehandeld.
– dat in het oordeel staat op welke termijn eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

B. Advies/bemiddeling van Klachtenloket BSO

Als ouders en BSO Nella Della er samen niet uit komen, kunnen zij terecht bij het Klachtenloket kinderopvang (www.klachtenloket-kinderopvang.nl). Deze instantie helpt zowel ouders als opvangorganisaties bij een klacht of conflict. Het Klachtenloket kan hierbij adviseren en/of bemiddelen.

C. Externe klachtenprocedure

We streven naar een open relatie met de ouders, waarbinnen problemen en klachten besproken kunnen worden. Als het niettemin gebeurt dat de ouders en de leiding van Nella Della er door de interne klachtenprocedure en het Klachtenloket niet samen uitkomen, dan is er voor ouder en voor de oudercommissie nog de mogelijkheid van een externe klachtencommissie. Dat is Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, zie: https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen/

Ook bereikbaar op: 070 – 310 53 10 (werkdagen 9.00 – 17.00 uur).

Oudercommissie

Als BSO Nella Della zijn wij verplicht ons beleid te handhaven en ouders tijdig, regelmatig en duidelijk te informeren over hoe wij dit beleid vormgeven. Afspraken die gemaakt zijn met de oudercommissie zijn hierin leidend. Wil je als ouder actief betrokken zijn bij de opvang? Dit kan bijvoorbeeld door deelname aan de oudercommissie, geven van workshops, een activiteit doen of iets over je beroep vertellen. Je inbreng is welkom.

Informatievoorziening

– We houden minimaal 3 keer per jaar een algemene ouderavond.
– Per kwartaal krijgen ouders een nieuwsbrief.
– Er hangt bij de entree een informatiebord met actuele nieuwtjes.
– Informatie over de algemene voorwaarden BSO Nella Della, risico/gezondheid inventarisatie, pedagogisch beleid, klachtenreglement of   regelement oudercommisie zijn bij de opvang ter inzage.
– De voertaal bij BSO Nella Della is Nederlands.

Als je vragen of suggesties hebt, neem dan contact op met Songül Akgün: 06-41999455 of bso@kindercentrumnelladella.nl.